New Super Mario Bros. Wii Credits
Comics
Background3.jpg

New Super Mario Bros Wii credits - The people who made the game


 

Mario voice

Charles Martinet

Luigi voice

Charles Martinet


Princess Peach voice

Samantha Kelly


Toad voice

Samantha Kelly


Bowser voice

Kenny James


Bowser Jr. voice

Caety Sagoian


Larry Koopa voice

Lani Minella


Morton Koopa Jr. voice

Lani Minella


Wendy O. Koopa voice

Lani Minella


Lemmy Koopa voice

Lani Minella


Iggy Koopa voice

Mike Vaughn


Ludwing Von Koopa voice

Mike Vaughn


Roy Koopa voice

Dan Falcone


Field Design

Eiji Mukao, Kosono Okina, Mari Shibata


Effects Design

Sayaka Nishimura


Sound Director

Kenta Nagata


Producers

Takashi Tezuka, Hiroyuki Kimura

Director

Shigeyuki Asuke


Map & Level Design Editor

Toshiko Nakaga


Lead Designer

Michiho Hayashi


World Map Design

Jun Takammura, Takeshi Koike


Design Adviser

Atsushi Miyagi

 

Demo Scene Director

Takumi Kawagoe

Map & Level Design

Yasuhisa Yamamura, Masataka Takemoto, Kenta Usui, Ryutaro Kanno, Takayuki Ikkaku

Player Design

Keisuke Nishimori, Tomomi Narunami

Character Design

Masaaki Ishikawa, Masanobu Sato, Ryota Akutsu, Manabu Hiraoka, Kazunori Fujii

UI Design

Mei Ide, Yoshifumi Masaki, Satoko Okada,

Design Support

Daisuke Ito, Tomomi Imazu, Kaori Kinoshita, Kunihito Ihara

Programming Director

Makoto Sasaki


Enemy Programming

Tatsuo Nishiyama, Kenichi Nishiyama, Keiji Takahashi, Keiichiro Kato, Ken Watanabe, Yosuke Oshino

System Programming

Hisashi Okada, Kanzo Hayakawa


Programming

Yuji Sawatani, Masaro Sakakibara, Misato Sodeyama, Shinji Hatada, Hiromichi Miyake, Masashi Masuoka

Sound Effects

Mitsuhiro Kida, Taiju Suzuki


General Producer

Shigeru Miyamoto


Executive Producer

Satoru Iwata

 

World Map Programming

Shoichi Obayashi


Programming Adviser

Yuhiki Otsuki


Sound Programming

Sanae Uchida

 

Music

Shiho Fuji, Ryo Nagamoto


Sound Adviser

Koji Kondo

 

Planning

Yusuke Amano, Masanao Arimoto, Shigefumi Hino

 

Player Programming

Keigo Nakanishi


Field Programming

Kouji Sakai


UI Programming

Kiyoshi Koda

 

 

Join our free mailing list

Signup for our newsletter to receive updates, game news and information.