Mario & Luigi: Superstar Saga Credits
Comics
Background3.jpg

Mario & Luigi: Superstar Saga credits - The people who made the game


 

Lead Scenario

Hiroyuki Kubota


Main Program

Masashi Haraki


Field Design

Hiroyuki Kubota, Yasuhiro Ohtsuka


Battle Design

Jun Iwasaki, Eiyo Andou


BG Data Design

Tomokazu Koga


Script Program

Makoto Aioi


Battle Program

Yoshikazu Yananose


Menu Program

Takeshi Sasaki
Map Program

Masami Sato


Field Monster Program

Naoya Hashimoto


BG Graphics Lead

Toshizo Morikawa


Menu Graphics

Akira Noguchi


BG Graphics

Osamu Ohguchi, Kouichi Fukazawa


Mario & Luigi Graphics

Shuji Kamohara


Field Character

Graphics Hiroyuki Yotsuji


Monster Graphics

Tetsuya Ohi


Illustration

Masanori Sato


Illustration Supervisor

Yoichi Kotabe


Sound Engineer

Isago Fukuda


Music

Yoko Shimomura


Mario Theme Music and Sound Support

Koji Kondo

North American Localization

Nathan Bihldorff, William Trinen


North American Localization Management

Jeff Miller, Leslie Swan


European Localization Coordinator

Marcus Krause


Localization--German

Thomas Aldenhövel, Jan Peitzmeier

Localization--French

Masatoshi Oishi, Thomas Miriel, Pierre Sanchez

Localization--Spanish

Inés Rubio San Martín, Jesús Ángel Rodríguez Gago


Localization--Italian

Francesca Donati, Massimo Maietti


Testing

VALIDATION AND TESTING TEAM


Special Thanks

Chihiro Fujioka, Hiroko Onose, Akiko Sugimoto, Hirofumi Yokota, Tsutomu Kitada, Hiromi Shimodaira, Satomi Kamiki, Keiko Kajino, Atsushi Tejima, Shinji Hatano, Hiroshi Sato, Original SUPER MARIO ADVANCE Team, S.R.D., SUPER MARIO CLUB Debug Team, NOA Product Testing Team


Production Management

Takuji Hotta, Satoshi Kira


Production Supervisor

Takashi Tezuka

Producers

Shigeru Miyamoto, Tetsuo Mizuno

Director

Yoshihiko Maekawa


Executive Producer

Satoru Iwata


"Geno" Character Copyright SQUARE ENIX CO. LTD.

 

Character Voices

Charles Martinet (Mario & Luigi), Jen Taylor, Scott Burns, Kazumi Totaka


Mini-games by

Vanpool Taro Kudo, Kazuyuki Kurashima, Koji Kikkawa, Satoshi Ohtake


Mario Bros. Parts

Kiyoshi Kouda, Toshinori Kawai

 

Join our free mailing list

Signup for our newsletter to receive updates, game news and information.