New Super Mario Bros. 2 (3DS) Credits
New Super Mario Bros. 2 (3DS) Credits
Background3.jpg

New Super Mario Bros. 2 logo

Credits

The people who were involved in bringing you New Super Mario Bros. 2 (Nintendo 3DS) are listed below

Role Name
Art Director Masaaki Ishikawa
Character Design Yutaka Aihara, Daisuke Ito, Masahiro Kawanishi, Sho Murata and Toshiya Shinohara
Character Supervisors Akiko Kato, Yo Ohnishi and Tsuyoshi Watanabe
Cinematic Animation Masaya Akiyama
Cinematic Animation Yoshikazu Sumioka
Cinematic Director Tomoe Aratani
Coproducer Hiroyuki Kimura
Design Adviser Atsushi Miyagi
Director Yusuke Amano
Enemy & Field Programming Yoshimi Izumori, Takamitsu Kuzuhara, Eiji Noto and Ryu Shinomiya
Executive Producer Satoru Iwata
Field Design Tetsuya Kobayashi and Yasuo Kumakura
Field Design Lead Makoto Yonezu
Game Design Ryuhei Matsuura, Hokwai Ng and Taiju Suzuki
General Coordination Tsutomo Kaneshige and Tomoaki Yoshinobu
General Producer Shigeru Miyamoto
Level Design Tatsuya Hishida, Nobuo Matsumiya, Eiji Mukao, Minoru Narita, Toshihiko Okamoto, Kosono Okina, Yuya Sato, Mari Shirakawa, Yasutaka Takeuchi, Kazuhiro Yoshikawa
Level Design Adviser Toshihiko Nakago
Player Programming Junya Okamoto
Producer Takashi Tezuka
Programming Director Kenji Higashiyama
Programming Support Takuma Deguchi, Shogo Khara, Kiyoshi Koda, Fumiya Nakano, Masaru Nii, Etsuko Sakai, Yusaku Shimizu, Kei Uramoto
Sound Adviser Yoji Inagaki, Koji Kondo
Sound Director Kenta Nagata
Sound Engineers Yuki Tsuji and Natsuko Yokoyama
System Programming Minoru Hamaura, Kunihiro Komatsu, Kazuhiro Nakari and Nobuhiko Sadamoto
UI Design Takashi Fukahori, Takahiro Hamaguchi, Satoko Okada, Ryo Tanaka, Tokihiko Toyoda
UI Programming Momoko Shibutani
Visual Effects Design Sayaka Nishimura
World Map Programming Shinji Okuda

Join our free mailing list

Signup for our newsletter to receive updates, game news and information.